Szafarnia 10 Bed&Breakfast

Szafarnia 10 Bed&Breakfast

Rozpoczęcie pobytu w Szafarnia 10 B&B jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu. Przestrzeganie regulaminu jest niezbędne do zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu.

 1. Pokoje w Szafarnia 10 B&B wynajmowane są na doby.
 2. Doba hostelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu (lub doby hostelowej) poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość jak najwcześniej powinien zgłosić w Recepcji. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w Szafarnia 10 B&B. Osoba zameldowana nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściła należną za pobyt opłatę.
 4.  Osoby niezameldowane w Szafarnia 10 B&B mogą przebywać w hostelu od godziny 7:00 oraz zoobowiązane są do opuszczenia hostelu do godziny 19:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu. Po przekroczeniu tego terminu osoby te zoobowiązane są do zapłacenia za nocleg w pokoju, który odwiedzają, niezależnie od tego, czy z niego korzystają.
 5. W Szafarnia 10 B&B obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 6. Zakazuje się wprowadzania zwierząt oraz pobytu zwierząt domowych w pokojach na terenie obiektu.
 7. Niedochowanie obowiązku wymeldowania się wraz z upływem doby hostelowej skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 100% opłaty za jednodniowy pobyt w Szafarnia 10 B&B obowiązującej w dniu, w którym winno nastąpić wymeldowanie. Powyższe nie oznacza jednak przedłużenia pobytu.
 8. Szafarnia 10 B&B może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hostelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Recepcję hostelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Przez cały czas pobytu w hostelu osób niepełnoletnich, muszą się one znajdować pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.
 11. Goście Szafarnia 10 B&B zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń  nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Na terenie obiektu, w tym - w pokojach hostelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych zarówno w pokoju jak i częściach wspólnych jest równoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 złotych.
 14. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 30 dni. Hostel nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gościa.
 15. Pieniądze, dokumenty i karty płatnicze powinny być przechowywane w depozycie hostelu. Za wszystkie przedmioty przechowywane poza depozytem hostel Szafarnia 10 B&B nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach hostelowych.
 17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.
 18. Płatność za pobyt musi nastąpić najpóźniej w momecie meldunku. W przeciwnym wypadku personel ma prawo odmówić zameldowania Gościa w Szafarnia 10 B&B. Przedłużenie doby musi zostać opłacone najpóźniej do godziny 11:00.
 19. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu recepcja ma prawo odmówić meldunku Gości.
 20. W przypadku zagubienia karty/klucza do pokoju Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 30 zł.
 21. Wszelkie zastrzeżenia dotyczace świadczenia usług przez Szafarnia 10 B&B Gość zobowiązany jest zgłosić natychmiast personelowi, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 22. W przypadku gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hostelowej Szafarnia 10 B&B zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli hostelu. Rzeczy zostaną umieszczone w depozycie hostelu i będą czekały na odbiór w recepcji.
 23. Usługi dodatkowo zamówione podczas pobytu Gość powinien opłacić najpóźniej przy wymeldowaniu się. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem w Szafarnia 10 B&B jest uprawiona do obciążenia Gościa za wszelkie usługi i towary zrealizowane na jego rzecz.
 24. Hostel Szafania 10 B&B nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w metalowych skrytkach znajdujących się na terenie obiektu.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

Życzymy udanego pobytu w Szafarnia 10 B&B

Pokaż na mapie